Julie Naismith Opleiding en Consulting Ltd

Gebruiksvoorwaarden website en cursussen

 

De volgende Gebruiksvoorwaarden worden aangegaan door en tussen U en Julie Naismith Opleiding en Advies ("Bedrijf", "wij", of "us"). 

De volgende algemene voorwaarden, samen met alle documenten waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen (gezamenlijk deze "Gebruiksvoorwaarden"), zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van julienaismith.commet inbegrip van alle inhoud, functionaliteit en diensten die worden aangeboden op of via julienaismith.com (de "Website"), als gast of als geregistreerde gebruiker.

Lees de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website gaat gebruiken. Door de Website te gebruiken of door te klikken om de Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden of ermee akkoord te gaan wanneer deze optie voor u beschikbaar wordt gesteld, aanvaardt u en stemt u ermee in gebonden te zijn en zich te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid, dat hierin is opgenomen door middel van verwijzing. Als u niet akkoord wilt gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief de overeenkomsten waarnaar hierin wordt verwezen, dient u de Website niet te bezoeken of te gebruiken. 

Deze Website wordt aangeboden en is beschikbaar voor gebruikers die 18 jaar of ouder zijn. Door deze Website te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u de wettelijke leeftijd hebt om een bindend contract aan te gaan met het Bedrijf en dat u voldoet aan alle voorgaande geschiktheidsvereisten. Als u niet aan al deze vereisten voldoet, mag u de Website niet bezoeken of gebruiken.

Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien en bijwerken. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht wanneer we ze publiceren en zijn daarna van toepassing op alle toegang tot en gebruik van de Website. Als u de Website blijft gebruiken nadat de herziene Gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd, betekent dit dat u de wijzigingen aanvaardt en ermee akkoord gaat. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te controleren zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn. 

Privacy

Uw gebruik van de Website is ook onderworpen aan het Privacybeleid van het Bedrijf. Lees ons Privacybeleid, dat ook van toepassing is op de Website en dat gebruikers informeert over onze praktijken met betrekking tot het verzamelen van gegevens. Uw akkoord met het Privacybeleid wordt hierbij opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer

Uw gebruik van de Website is ook onderworpen aan de Disclaimer van het Bedrijf. Lees onze Disclaimer, die ook van toepassing is op de Website en die gebruikers informeert over verschillende beperkingen met betrekking tot de informatie die op de Website wordt verstrekt. Uw akkoord met de Disclaimer wordt hierbij opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

Toegang tot de website en accountbeveiliging

Wij behouden ons het recht voor om deze Website en alle diensten of materialen die wij op de Website aanbieden naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de Website of een deel ervan op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot bepaalde delen van de Website, of de gehele Website, beperken voor gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.

Om toegang te krijgen tot de Website of sommige van de bronnen die op de Website worden aangeboden, kan u worden gevraagd om bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van de Website en alle bronnen die u van de Website downloadt, dat alle informatie die u op de Website verstrekt correct, actueel en volledig is. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt om u te registreren op deze Website of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van interactieve functies op de Website, valt onder ons Privacybeleid, en u stemt in met alle acties die wij ondernemen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet bekendmaken aan andere personen of entiteiten. U erkent ook dat uw account persoonlijk is en stemt ermee in geen andere personen toegang te verlenen tot deze Website of delen ervan met behulp van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsinformatie. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van onbevoegde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. U stemt er ook mee in om ervoor te zorgen dat u uw account aan het einde van elke sessie afsluit. Je moet bijzonder voorzichtig zijn wanneer je je account opent vanaf een openbare of gedeelde computer, zodat anderen je wachtwoord of andere persoonlijke informatie niet kunnen zien of vastleggen.

We hebben het recht om een gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificatie, door jou gekozen of door ons verstrekt, op elk moment naar eigen goeddunken uit te schakelen om welke reden dan ook of om geen enkele reden, inclusief als je naar onze mening een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik en intellectueel eigendom

U krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Website en de bronnen die beschikbaar zijn om te downloaden van de Website, strikt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. 

Als voorwaarde voor uw gebruik van de Website, garandeert u het Bedrijf dat u de Website of enige van de bronnen die beschikbaar zijn om te downloaden van de Website niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is volgens deze Voorwaarden. U mag de Website of de middelen die vanaf de Website kunnen worden gedownload niet gebruiken op een manier die de Website zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of die het gebruik en plezier van de Website door een andere partij zou kunnen verstoren. U mag op geen enkele wijze materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen die niet opzettelijk beschikbaar zijn gesteld of beschikbaar zijn gesteld via de Website.

Alle inhoud die deel uitmaakt van de Service, zoals tekst, grafische voorstellingen, logo's, afbeeldingen, evenals de compilatie daarvan, en alle software die op de Website wordt gebruikt, is eigendom van het Bedrijf of zijn leveranciers en wordt beschermd door auteursrecht en andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten. U stemt ermee in om alle auteursrecht- en andere eigendomsvermeldingen, legenda's of andere beperkingen die in dergelijke inhoud zijn opgenomen in acht te nemen en na te leven en hierin geen wijzigingen aan te brengen.

U zult de inhoud van de Website of de bronnen die vanaf de Website kunnen worden gedownload, niet wijzigen, publiceren, verzenden, onderwerpen aan reverse engineering, deelnemen aan de overdracht of verkoop, afgeleide werken maken of op enigerlei wijze exploiteren. 

De inhoud van het Bedrijf is niet voor wederverkoop. Uw gebruik van de Website of een van de bronnen die vanaf de Website kunnen worden gedownload, geeft u niet het recht om ongeoorloofd gebruik te maken van beschermde inhoud, en u zult in het bijzonder geen eigendomsrechten of toeschrijvingsvermeldingen in de inhoud verwijderen of wijzigen. U zult beschermde inhoud uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden en geen ander gebruik van de inhoud maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf en de eigenaar van het auteursrecht. U stemt ermee in dat u geen eigendomsrechten verwerft op beschermde inhoud. Wij verlenen u geen licenties, expliciet of impliciet, op het intellectuele eigendom van het bedrijf of onze licentiegevers, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden.

De bedrijfsnaam, het bedrijfslogo, de bedrijfsslogan en alle gerelateerde namen, logo's, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken van het bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen of licentiegevers. U mag deze merken niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Alle andere namen, logo's, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans op deze Website zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Alleen voor educatieve en informatieve doeleinden

Zoals vollediger uiteengezet in de Disclaimer, zijn de informatie op deze Website en de bronnen die via deze Website kunnen worden gedownload uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. De informatie op deze Website en de bronnen die via deze Website kunnen worden gedownload, zijn niet bedoeld als, en mogen niet worden opgevat of geïnterpreteerd als juridisch, financieel, fiscaal, medisch, gezondheids- of enig ander professioneel advies. 

Nauwkeurigheid en persoonlijke verantwoordelijkheid

Zoals vollediger uiteengezet in de Disclaimer, hebben we ons best gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze Website en de bronnen die beschikbaar zijn om te downloaden nauwkeurig zijn en waardevolle informatie bieden, maar we kunnen de nauwkeurigheid van de informatie niet garanderen. Noch de Onderneming, noch een van haar eigenaren of werknemers kan aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of weglatingen op deze Website of voor schade die u mogelijk lijdt als gevolg van het niet inwinnen van deskundig advies van een professional die bekend is met uw situatie.

Door deze Website te gebruiken, aanvaardt u persoonlijke verantwoordelijkheid voor de resultaten van uw handelingen. U gaat ermee akkoord de volledige verantwoordelijkheid op u te nemen voor eventuele schade die u lijdt als gevolg van het gebruik, of niet-gebruik, van de informatie die beschikbaar is op deze Website of de bronnen die vanaf deze Website kunnen worden gedownload. U stemt ermee in uw gezond verstand te gebruiken en de nodige zorgvuldigheid te betrachten voordat u acties onderneemt of plannen of beleid implementeert die op deze Website worden voorgesteld of aanbevolen.

Geen garanties voor resultaten

Zoals vollediger uiteengezet in de Disclaimer, stemt u ermee in dat het Bedrijf geen garanties heeft gegeven over de resultaten van het ondernemen van enige actie, al dan niet aanbevolen op deze Website. Het Bedrijf biedt educatieve en informatieve bronnen aan die bedoeld zijn om gebruikers van deze Website te helpen succesvol te zijn. U erkent niettemin dat uw uiteindelijke succes of mislukking het resultaat zal zijn van uw eigen inspanningen, uw specifieke situatie en ontelbare andere omstandigheden die buiten de controle en/of kennis van het Bedrijf vallen.

U erkent ook dat eerdere resultaten geen garantie bieden voor een vergelijkbaar resultaat. De resultaten die anderen - al dan niet klanten van het Bedrijf - hebben behaald door de principes op deze Website toe te passen, vormen dus geen garantie dat u of een andere persoon of entiteit vergelijkbare resultaten zal kunnen behalen.

E-mail en andere elektronische communicatie

Het bezoeken van de Website of het verzenden van e-mails naar het Bedrijf vormt elektronische communicatie. U stemt in met het ontvangen van elektronische communicatie en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicaties die wij elektronisch, via e-mail en op de Website aan u verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicaties schriftelijk moeten zijn.

We communiceren graag met u via e-mail en er zijn verschillende plaatsen op deze Website die u de mogelijkheid bieden om een elektronische mededeling naar het Bedrijf te sturen. Een dergelijke e-mail of andere elektronische communicatie creëert echter geen zakelijke relatie of contractuele relatie. Zoals vollediger uiteengezet in ons Privacybeleid, zullen we redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle communicatie vertrouwelijk blijft, maar we kunnen de veiligheid van dergelijke communicatie niet garanderen en we kunnen niet garanderen dat we dergelijke communicatie niet openbaar hoeven te maken als gevolg van een gerechtelijk bevel.

Gebruik van communicatiediensten

De Website kan bulletinboarddiensten, chatruimten, nieuwsgroepen, forums, gemeenschappen, persoonlijke webpagina's, kalenders, blogcommentarensecties en/of andere bericht- of communicatiefaciliteiten bevatten die zijn ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met het publiek in het algemeen of met een groep (gezamenlijk, "Communicatiediensten"), gaat u ermee akkoord de Communicatieservices alleen te gebruiken voor het plaatsen, verzenden en ontvangen van berichten en materiaal die correct zijn en betrekking hebben op de betreffende Communicatieservice.

Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, gaat u ermee akkoord dat u bij het gebruik van een Communicatieservice niet zult: anderen belasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins de wettelijke rechten (zoals het recht op privacy en publiciteit) van anderen schenden; ongepaste, godslasterlijke, lasterlijke, inbreukmakende, obscene, onfatsoenlijke of onwettige onderwerpen, namen, materialen of informatie publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden; bestanden te uploaden die software of ander materiaal bevatten dat beschermd is door intellectuele eigendomswetten (of door privacy- of publiciteitsrechten), tenzij u de rechten daarop bezit of beheert of alle noodzakelijke toestemmingen hebt ontvangen; bestanden te uploaden die virussen, beschadigde bestanden of andere soortgelijke software of programma's bevatten die de werking van de computer van een ander kunnen beschadigen; reclame te maken voor of aan te bieden tot het verkopen of kopen van goederen of diensten voor zakelijke doeleinden, tenzij een dergelijke communicatiedienst dergelijke berichten specifiek toestaat; geen enquêtes, prijsvragen, piramideschema's of kettingbrieven uit te voeren of door te sturen; geen bestanden te downloaden die door een andere gebruiker van een Communicatiedienst zijn geplaatst en waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat deze niet legaal op een dergelijke manier kunnen worden gedistribueerd; geen auteursvermeldingen, wettelijke of andere gepaste mededelingen of eigendomsaanduidingen of labels van de herkomst of bron van software of ander materiaal in een bestand dat is geüpload, te vervalsen of te verwijderen; geen andere gebruikers te beperken of te verhinderen de Communicatiediensten te gebruiken en ervan te genieten; gedragscodes of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op een bepaalde Communicatieservice te schenden; informatie over anderen, inclusief e-mailadressen, te verzamelen of anderszins te verzamelen zonder hun toestemming; toepasselijke wet- of regelgeving te schenden.

De Onderneming is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. De Onderneming behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. De Onderneming behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

Het bedrijf behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of verzoeken van de overheid, of om informatie of materialen geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken te bewerken, weigeren te plaatsen of te verwijderen.

Wees altijd voorzichtig met het geven van persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf in een communicatiedienst. De Onderneming heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan de Onderneming niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde woordvoerders van de onderneming en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van de onderneming.

Materialen die worden geüpload naar een Communicatieservice kunnen onderhevig zijn aan geplaatste beperkingen op gebruik, reproductie en/of verspreiding. U bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen als u het materiaal uploadt.

Materialen voor de website

Het Bedrijf claimt geen eigendom van de materialen die u verstrekt aan de Website (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, invoert of indient op een Website of onze gerelateerde diensten (gezamenlijk "Inzendingen"). Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van de Inzendingen, geeft u het Bedrijf, en de aan ons verbonden bedrijven en de nodige onderlicenties, toestemming om uw Inzending te gebruiken voor hun Internetbedrijf met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw Inzending; en het bekend maken van uw naam met betrekking tot uw Inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin voorzien. De Vennootschap is niet verplicht uw Inzending te plaatsen of uw Inzending te gebruiken en mag de Inzending op elk moment naar eigen goeddunken verwijderen.

Door het plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen van uw Inzending garandeert en verklaart u dat u de eigenaar bent van of anderszins alle rechten beheert over uw Inzending zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle rechten die nodig zijn voor u om de Inzending te verstrekken, te plaatsen, te uploaden, in te voeren of in te dienen.

Koppelingen naar websites en services van derden

De Website kan links bevatten naar andere Websites ("Gekoppelde websites"). De Gelinkte Websites worden niet door het Bedrijf beheerd en het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Website, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Website. De Vennootschap verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van de Vennootschap van de Website noch enige connectie met de exploitanten ervan.

Bepaalde diensten die via de Website beschikbaar worden gesteld, worden geleverd door websites en organisaties van derden. Door gebruik te maken van een product, dienst of functionaliteit afkomstig van de Website, erkent u hierbij en stemt u ermee in dat het Bedrijf dergelijke informatie en gegevens kan delen met een derde partij waarmee het Bedrijf een contractuele relatie heeft om het gevraagde product, de dienst of functionaliteit te leveren namens de gebruikers en klanten van de Website.

Gebruik van sjablonen en formulieren

Het Bedrijf biedt verschillende sjablonen en/of formulieren te downloaden en/of te koop aan op deze Website. De Onderneming verleent u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om onze sjablonen en/of formulieren te gebruiken voor uw eigen persoonlijke of interne zakelijke gebruik. Tenzij anders is bepaald, erkent u en stemt u ermee in dat u niet het recht hebt om de sjablonen en/of formulieren op enigerlei wijze te wijzigen, bewerken, kopiëren, reproduceren, er afgeleide werken van te maken, te onderwerpen aan reverse-engineering, te wijzigen, te verbeteren of op enigerlei wijze te exploiteren, met uitzondering van wijzigingen voor het invullen van de sjablonen en/of formulieren voor uw geautoriseerde gebruik. 

Door Formulieren te bestellen of te downloaden, gaat u ermee akkoord dat de Formulieren die u koopt of downloadt alleen door u voor persoonlijk of zakelijk gebruik mogen worden gebruikt en niet mogen worden verkocht of opnieuw gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

Gebruik van betaalde cursussen, programma's en bijbehorend materiaal

Het Bedrijf biedt van tijd tot tijd verschillende cursussen, programma's en bijbehorend materiaal te koop aan op deze Website. Het Bedrijf verleent u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van onze cursussen, programma's en bijbehorend materiaal (gezamenlijk de "Cursussen") voor uw eigen persoonlijk of intern zakelijk gebruik. Tenzij anders is bepaald, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u niet het recht hebt om de Cursussen op enigerlei wijze te wijzigen, bewerken, kopiëren, reproduceren, er afgeleide werken van te maken, te onderwerpen aan reverse engineering, te wijzigen, te verbeteren of op enigerlei wijze te exploiteren. 

Door Cursussen te bestellen of eraan deel te nemen, gaat u ermee akkoord dat de Cursussen die u koopt of downloadt alleen door u mogen worden gebruikt voor persoonlijk of zakelijk gebruik en niet mogen worden verkocht of opnieuw gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Door Cursussen te bestellen of eraan deel te nemen, stemt u er verder mee in dat u geen afgeleid werk zult maken op basis van de Cursussen en dat u geen concurrerende producten of diensten zult aanbieden op basis van informatie in de Cursussen.

Gebruik van gratis downloadbare inhoud

Het Bedrijf biedt verschillende bronnen aan op deze Website, waartoe gebruikers toegang kunnen krijgen door een e-mailadres op te geven. Het Bedrijf verleent u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om onze bronnen te gebruiken die worden verstrekt in ruil voor een e-mailadres (de "Freemium-inhoud") voor uw eigen persoonlijk of intern zakelijk gebruik. Tenzij anders is bepaald, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u niet het recht hebt om de Freemium Inhoud op enigerlei wijze te wijzigen, bewerken, kopiëren, reproduceren, er afgeleide werken van te maken, te onderwerpen aan reverse engineering, te veranderen, te verbeteren of op enigerlei wijze te exploiteren. 

Door de Freemium Content te downloaden, gaat u ermee akkoord dat de Freemium Content die u downloadt alleen door u voor persoonlijk of zakelijk gebruik mag worden gebruikt en niet mag worden verkocht of opnieuw gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Door de Freemium Content te downloaden, stemt u er verder mee in dat u geen afgeleid werk zult maken op basis van de Freemium Content en dat u geen concurrerende producten of diensten zult aanbieden op basis van informatie in de Freemium Content.

Gasten

Het bedrijf kan van tijd tot tijd informatie van derden verstrekken in de vorm van een podcastgastinterview, interview op een ander platform, gastblogbericht of ander medium. Het bedrijf heeft geen controle over de informatie die door dergelijke gasten van derden wordt verstrekt, is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken van de waarheid van de verstrekte informatie en kan de waarheidsgetrouwheid van uitspraken van dergelijke gasten niet garanderen.

Personen die ermee instemmen om als gast te verschijnen op een podcast die door het Bedrijf wordt aangeboden, stemmen ermee in om alle intellectuele eigendomsrechten die ze mogelijk hebben op dergelijke interviews over te dragen aan het Bedrijf en verder een licentie te verlenen op alle rechten die ze niet kunnen overdragen. 

 

Annulering van abonnement

Bepaalde producten en diensten van het Bedrijf worden op doorlopende basis aangeboden met een maandelijks of jaarlijks abonnement. Gebruikers kunnen hun abonnement op elk gewenst moment opzeggen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Uw abonnement loopt tot het einde van de bestaande abonnementsperiode en eindigt aan het einde van die periode. Na een opzegging worden u geen kosten in rekening gebracht.

Geen restitutie 

Alle verkopen zijn definitief en het Bedrijf biedt geen geld-terug-garanties. U erkent en gaat ermee akkoord dat u onder geen enkele omstandigheid recht hebt op restitutie van uw aankoop.

Geen garanties

HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES OF DE WERKING VAN DEZE WEBSITE. HET BEDRIJF GEEFT VERDER GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, DOCUMENTEN, PROGRAMMA'S, PRODUCTEN, BOEKEN OF DIENSTEN OP OF VIA DEZE WEBSITE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE WET, WIJST HET BEDRIJF ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Beperking van aansprakelijkheid

U GAAT ERMEE AKKOORD HET BEDRIJF TE VRIJWAREN VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID OF VERLIES DIE U OF EEN PERSOON OF ENTITEIT DIE MET U VERBONDEN IS, KAN LIJDEN OF OPLOPEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE EN/OF DE BRONNEN DIE U VAN DEZE WEBSITE KUNT DOWNLOADEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET BEDRIJF NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE VORM VAN SCHADE, INCLUSIEF DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, BILLIJKE OF GEVOLGSCHADE OF -VERLIES VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE.

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE ZIJN OPGENOMEN IN OF BESCHIKBAAR ZIJN VIA DE WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. PERIODIEK WORDEN WIJZIGINGEN AANGEBRACHT IN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE. HET BEDRIJF EN/OF ZIJN LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE WEBSITE.

HET BEDRIJF EN/OF ZIJN LEVERANCIERS DOEN GEEN UITSPRAKEN OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE AFBEELDINGEN OP DE WEBSITE VOOR WELK DOEL DAN OOK. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN AL DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE AFBEELDINGEN "AS IS" GELEVERD, ZONDER GARANTIE OF VOORWAARDE VAN WELKE AARD DAN OOK. HET BEDRIJF EN/OF ZIJN LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE AFBEELDINGEN, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL HET BEDRIJF EN/OF ZIJN LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF WELKE SCHADE DAN OOK INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE WEBSITE, MET DE VERTRAGING OF HET ONVERMOGEN OM DE WEBSITE OF GERELATEERDE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, DE LEVERING VAN OF HET UITBLIJVEN VAN LEVERING VAN DIENSTEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE AFBEELDINGEN VERKREGEN VIA DE WEBSITE, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, ONGEACHT OF DEZE IS GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS HET BEDRIJF OF EEN VAN ZIJN LEVERANCIERS OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. OMDAT SOMMIGE STATEN/RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT MET ENIG DEEL VAN DE WEBSITE OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID DE WEBSITE NIET LANGER TE GEBRUIKEN.

 

Geschillenbeslechting

U doet hierbij uitdrukkelijk afstand van alle vorderingen die u nu of in de toekomst mogelijk hebt, voortvloeiend uit of verband houdend met deze Website, het Bedrijf, alle contracten die u aangaat met het Bedrijf en alle producten en diensten van het Bedrijf. Voor zover u een dergelijke claim probeert te doen gelden, gaat u er hierbij uitdrukkelijk mee akkoord een dergelijke claim alleen in te dienen bij de staats- of federale rechtbanken die zich geografisch het dichtst bij Canmore, AB bevinden.

Internationale gebruikers

De Service wordt beheerd, bestuurd en beheerd door het Bedrijf vanuit onze kantoren in Canada. Als u toegang tot de Service verkrijgt vanuit een locatie buiten Canada, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten. U stemt ermee in dat u de Content van het Bedrijf waartoe u toegang krijgt via de Website niet zult gebruiken in enig land of op enige wijze die verboden is door toepasselijke wetten, beperkingen of regelgeving.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord het Bedrijf, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en derden schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren voor alle verliezen, kosten, aansprakelijkheden en onkosten (inclusief redelijke advocaatkosten) die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van of onvermogen tot gebruik van de Website of diensten, door u geplaatste gebruikersberichten, uw overtreding van de voorwaarden van deze Overeenkomst of uw overtreding van rechten van derden, of uw overtreding van toepasselijke wetten, regels of voorschriften. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderworpen is aan schadeloosstelling door u, in welk geval u volledig zult samenwerken met het Bedrijf bij het doen gelden van beschikbare verdedigingen.

Beëindiging en toegangsbeperking

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de Website en de gerelateerde diensten of enig deel daarvan op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Voor zover maximaal is toegestaan door de wet, stemt u er hierbij mee in om alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Website of de Gebruiksvoorwaarden op te lossen op grond van de bovenstaande arbitrageclausule. Het gebruik van de Website is niet toegestaan in enig rechtsgebied waarin niet alle bepalingen van deze Voorwaarden van kracht zijn, inclusief en zonder beperking deze sectie.

Geen joint venture of andere relatie

U stemt ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschaprelatie bestaat tussen u en het Bedrijf als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de Website. De uitvoering van deze overeenkomst door het Bedrijf is onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan het recht van het Bedrijf om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, rechtbank en wetshandhavingsinstanties met betrekking tot uw gebruik van de Website of informatie die aan het Bedrijf is verstrekt of door het Bedrijf is verzameld met betrekking tot dergelijk gebruik. Indien wordt bepaald dat enig deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is op grond van toepasselijk recht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de hierboven uiteengezette afwijzing van garantie en aansprakelijkheidsbeperkingen, dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert en blijft de rest van de overeenkomst van kracht.

Gehele overeenkomst

Tenzij hierin anders aangegeven, vormt deze overeenkomst, samen met het Privacybeleid en de Disclaimer, de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en de Onderneming met betrekking tot de Website en vervangt deze alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en de Onderneming met betrekking tot de Website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of met betrekking tot deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn aangemaakt en bewaard. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle bijbehorende documenten in het Engels worden opgesteld.

Wijzigingen in voorwaarden

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Voorwaarden waaronder de Website wordt aangeboden te wijzigen. De meest recente versie van de Voorwaarden vervangt alle eerdere versies. Het Bedrijf moedigt u aan om de Voorwaarden regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van onze updates.

Neem contact met ons op

Het Bedrijf verwelkomt uw vragen of opmerkingen met betrekking tot de Voorwaarden:

 

Julie Naismith Opleiding en Consulting Ltd.

624 4th Street, 

Canmore, 

Alberta

T1W 2H3

 

E-mailadres: [email protected]

Geldig vanaf 20 februari 2022